Home Oferta Poradnik Galeria Linki Kontakt
 

Uzgodnienia projektowe

 

Instalacja na posesji i w domu. Aby wykonać wewnętrzną instalację gazową, trzeba uzyskać pozwolenie na jej budowę. Jeżeli przebieg przewodów i miejsca odbioru gazu w budynku zostały zaznaczone w projekcie architektoniczno-budowlanym nie musimy wykonać odrębnego projektu instalacji i uzyskiwać dodatkowego pozwolenia. Natomiast jeżeli gaz chcemy doprowadzić do budynku, w którym taka instalacja nie była wcześniej przewidziana, wykonanie projektu jest niezbędne, tak samo jak załatwienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wybierając projektanta, pamiętajmy o tym, że musi on mieć uprawnienia do projektowania instalacji gazowych.
 

Uzgodnienie dokumentacji projektowej Konieczność i tryb uzgadniania projektu dokumentacji projektowej regulowane są Ustawą z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 00.100.1086 z 21 listopada 2000 roku) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 01.38.455 z 2 maja 2001 roku).

Uzgodnieniu podlega głównie projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi przez prawo załącznikami. Podstawowy zakres uzgodnień obejmuje:

- usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zapewniające ich bezkolizyjne położenie względem innych istniejących bądź projektowanych przewodów i urządzeń, jak również względem innych obiektów budowlanych, zieleni wysokiej, pomników przyrody, znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

- zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (lub w przypadku ich braku zgodności z decyzją o warunkach zabudowy).

Procedura uzgadniania dokumentacji projektowej prowadzona przez specjalnie powołane zespoły na poziomie samorządu powiatowego jest obligatoryjna. Uzgodnienie następuje w formie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. Następuje ono po zakończeniu opracowania projektu technicznego planowanej inwestycji oraz dokumentacji technicznej (projekt przyłącza gazu, w niektórych przypadkach projekt włączenia nowo budowanej drogi do drogi istniejącej).
Pierwszy etap obejmuje uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu i zgodność projektu budowlanego wraz z dokumentacją i planami (lub z decyzją o warunkach zabudowy). Opisuje je Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zespół taki powołuje starosta. Kolejne etapy obejmują uzyskanie dodatkowych opinii, najczęściej z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy i Straży Pożarnej. Opiniowanie dotyczy tego, czy dana nieruchomość budynkowa/lokalowa spełnia wymagania odpowiednich przepisów, dotyczące choćby wielkości pomieszczeń, oświetlenia, hałasu, wentylacji, ochrony przeciwpożarowej itp. Pozostałe elementy uzgodnień, np. z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Konserwatorem Zabytków, Konserwatorem Przyrody zależą głównie od typu i przeznaczenia budowanego/ modernizowanego obiektu i nie wszystkie mają charakter obligatoryjny.