Home Oferta Poradnik Galeria Linki Kontakt
 

Od czego zacząć

 

Co należy wiedzieć na początku ubiegania się o przyłącze gazu.

Podłączenie podmiotów do sieci gazowej odbywa się w oparciu o:

Ustawę Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. - tekst jednolity (Dz. U. nr 54/97, poz. 348 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 24.08.2000r. w sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 77, poz. 877),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.12.2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. nr 1 poz. 8 z dn. 14.01.2001r.).


Aby zostać użytkownikiem gazu zimnego należy:


Krok I
Wniosek o określenie warunków przyłączenia.

Zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w Biura Obsługi Klienta DSG na ul.Ziębickiej we Wrocławiu.

Wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Istnieją dwa rodzaje wniosków dotyczące poboru paliwa gazowego w ilości do 10m3/godz. oraz poboru paliwa gazowego w ilości powyżej 10m3/godz.


Wymagane dokumenty:

Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do przyłączanego obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje gazowe. Przez tytuł prawny do obiektu rozumie się: wypis z księgi wieczystej nieruchomości, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku stanu własności, współwłasności, użytkowania, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do lokalu), umowa i pisemna zgoda właściciela na wykonanie przyłączenia (w przypadku najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu), akt własności.

Zgoda właściciela (administratora) obiektu na wykonanie (modernizację) instalacji gazowej,

Mapa zasadnicza do celów projektowych (lub opiniodawczych w przypadku deklarowanego odbioru gazu w terminie dalszym niż 8 miesięcy od złożenia wniosku) z naniesionym miejscem poboru paliwa gazowego w skali 1:500 lub 1:1000; ze wskazanym miejscem odbioru paliwa gazowego.

O ile została wydana - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dotycząca wykonania przyłącza gazowego.

Dla prowadzących działalność gospodarczą - Wpis do rejestru działalności (dla Spółek wpis do rejestru sądowego Spółek)

Na etapie zawierania umowy o przyłączenie do sieci gazowej - Wnioskodawca nie będący właścicielem działki, zobowiązany jest przedłożyć pisemną zgodę właściciela działki na wybudowanie przyłącza gazowego oraz uznać związane z tym zobowiązania.


Krok II
Określenie warunków przyłączenia.

1. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, przedsiębiorstwo gazownicze określa warunki przyłączenia w terminach:

Nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku dla podmiotu przewidującego odbiór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości do 10m3/godz.;

Nie dłużej niż 60 dni od dnia złożenia wniosku dla podmiotu przewidującego odbiór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości powyżej 10m3/godz.;

2. Przedsiębiorstwo gazownicze uwzględnia propozycje odbiorcy dotyczące usytuowania układu rozliczeniowego, jeśli propozycja ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.


Pracownik Działu - Biura Obsługi Klienta ustala, czy jest konieczność rozbudowy sieci gazowej dystrybucyjnej.

Jeżeli w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest przewidywana rozbudowa sieci gazowej, to realizacja i finansowanie przyłączenia do sieci przewidzianej w założeniach jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron z zastosowaniem stawek opłaty za przyłączenie określonych w obowiązującej taryfie

Jeżeli w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe nie jest przewidywana rozbudowa sieci gazowej, natomiast istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia, realizacja i finansowanie przyłączenia do sieci jest przedmiotem indywidualnej umowy zainteresowanych stron z zastosowaniem stawki opłaty za przyłączenie wynikłej z przeprowadzonej analizy ekonomicznej efektywności inwestycji.


Warunki przyłączenia są ważne przez okres roku od dnia wydania. Stanowią „pierwszy krok” do zawarcia umowy przyłączeniowej.


Krok III
Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie.

1. Należy wystąpić o zawarcie umowy o przyłączenie.

Z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej może wystąpić Klient posiadający aktualne warunki przyłączenia do sieci gazowej, który deklaruje przygotowanie użytkowanego obiektu do odbioru gazu w czasie przeznaczonym na realizację przyłączenia.

2. Wypełniony wniosek Klient składa w DOK/ BOK lub przesyła na adres Zakładu Gazowniczego korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną.


Krok IV
Umowa o przyłączenie.

1. W wyniku negocjacji Wnioskodawcy z przedsiębiorstwem gazowniczym określa się w umowie:

zakres realizacji przyłączenia,
wysokość opłaty przyłączeniowej,
termin realizacji,
granica własności instalacji gazowej,
zasady odpowiedzialności stron.

2. Zawarta umowa przyłączeniowa wraz z warunkami przyłączenia stanowi podstawę do wykonania prac projektowych.

Krok V
Realizacja inwestycji zgodnie z zapisami umowy przyłączeniowej.

Istnieją trzy warianty wykonania przyłącza:

V1. Zakład Gazowniczy przyjmuje na siebie całość prac wykonawczych po uzgodnieniu z Inwestorem (takie przyłaczenie trwa najdłużej)

V2. Projekt wykonuje klient, przyłącze gazownia.

V3. Projekt i wykonanie przyłącza należy do klienta (jest to najszybszy wariant - zazwyczaj nasi klienci podpisują właśnie umowę V3).


Krok VI
Wykonanie instalacji wewnętrznej.

1. Zlecić wykonanie projektu technicznego na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wykonawcy posiadającemu uprawnienia (potrzebny jest plan sytuacyjny i projekt budynku)

2. Uzyskać pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej od właściwego organu nadzoru budowlanego (starostwa lub uprawnionej gminy)

3. Zlecić wykonanie instalacji wykonawcy posiadającemu uprawnienia.

4. Uzyskać pozytywną opinię kominiarską odnośnie sprawności wentylacji wywiewnej i możliwości odprowadzenia spalin oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia pomieszczenia.

5. Zamontować urządzenia gazowe - robi to serwisant kotła.

6. Następnie odbywa się odbiór techniczny instalacji wewnętrznej z udziałem przyszłego użytkownika (inwestora) i wykonawcy. Podczas odbioru dokonywana jest próba szczelności instalacji gazowej, którą przygotowuje i przeprowadza wykonawca.

Krok VI

Po wykonaniu przez geodetę wyrysu powykonawczego i złożeniu przez nas wszelkich dokumentów odbiorowych w PGNiG - pozostaje podpisać umowę o dostawę gazu i umówić się w BOK na dogodny temin montażu licznika gazowego przez Gazownię (bezpłatnie).

Dla podmiotów, które mają podpisaną umowę V3 następuje przejęcie przez PGNiG wybudowanej własnymi środkami sieci - na podstawie faktury weystawionej przez naszą firmę.