Home Oferta Poradnik Galeria Linki Kontakt
 

Dziennik Ustaw

 
 

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 93 poz. 588

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 lipca 1998 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

(Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)


Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje:


Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki:
1) przyłączenia podmiotów do sieci gazowych,
2) pokrywania kosztów przyłączenia,
3) obrotu paliwami gazowymi,
4) świadczenia usług przesyłowych,
5) ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych,
6) standardów jakościowych obsługi odbiorców paliw gazowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042),
2) przedsiębiorstwie gazowniczym - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi oraz magazynowania paliw gazowych,
3) sieci przesyłowej - należy przez to rozumieć sieć gazową służącą do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych o ciśnieniu wyższym niż 0,4 MPa,
4) sieci rozdzielczej - należy przez to rozumieć sieć gazową służącą do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych o ciśnieniu do 0,4 MPa,
5) operatorze sieci przesyłowej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa gazowniczego, posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią przesyłową, odpowiedzialną za ruch sieciowy,
6) operatorze sieci rozdzielczej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa gazowniczego, posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią rozdzielczą, odpowiedzialną za ruch sieciowy,
7) operatorze sieci - należy przez to rozumieć operatora sieci przesyłowej i operatora sieci rozdzielczej,
8) układzie pomiarowym - należy przez to rozumieć gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości pobranych paliw gazowych i dokonywania rozliczeń,
9) przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy,
10) instalacji gazowej - należy przez to rozumieć urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do paliw gazowych z gazu płynnego.

Rozdział 2

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej

§ 4. 1. Przyłączenie do sieci gazowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo gazownicze, zwanych dalej "warunkami przyłączenia".
2. Umowę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo gazownicze zawiera z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci gazowej, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu podłączanego do tej sieci.

§ 5. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, o którym mowa w § 4 ust. 2, może wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów określonych zgodnie z § 6, przedsiębiorstwo gazownicze, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, zawiadomi wnioskodawcę, wyznaczając termin do usunięcia braków. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwo gazownicze pozostawia wniosek bez rozpoznania.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala przedsiębiorstwo gazownicze.
4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu przyłączanego do tej sieci, może wystąpić do przedsiębiorstwa gazowniczego o przedstawienie możliwości przyłączenia.
5. Przedsiębiorstwo gazownicze zobowiązane jest udzielić odpowiedzi o istniejących możliwościach przyłączenia, w terminie 21 dni od dnia wystąpienia, o którym mowa w ust. 4.

§ 6. 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia, dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej przewidującego odbiór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie rodzaju paliwa gazowego zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
3) określenie:
a) terminu rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego,
b) celu wykorzystania paliwa gazowego,
c) maksymalnego godzinowego odbioru paliwa gazowego.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu budowlanego lub nieruchomości, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje,
2) mapę zasadniczą terenu do celów projektowych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej, przewidującego odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, powinien zawierać dodatkowo:
1) określenie:
a) minimalnego i maksymalnego godzinowego, dobowego oraz rocznego zapotrzebowania na paliwo gazowe,
b) wymaganego ciśnienia w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego,
2) opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączanych urządzeń i instalacji gazowych w okresie rozruchu tych urządzeń,
3) określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego.
4. W przypadku gdy do sieci gazowej ma być przyłączony podmiot ubiegający się o przyłączenie do tej sieci, zajmujący się przesyłaniem, dystrybucją albo magazynowaniem paliw gazowych, wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie:
a) rodzaju paliwa gazowego zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
b) terminu rozpoczęcia przesyłania lub magazynowania paliw gazowych,
3) parametry ciśnienia paliw gazowych oraz charakterystykę pracy magazynu,
4) wymagane ciśnienia w punkcie dostawy i odbioru paliw gazowych,
5) opis wymagań w okresie rozruchu podłączonej sieci gazowej lub podłączonego magazynu.

§ 7. 1. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, przedsiębiorstwo gazownicze określa warunki przyłączenia w terminie:
1) 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1,
2) 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 3,
3) 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 4.
2. Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.

§ 8. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsce podłączenia gazociągów lub instalacji gazowych do sieci gazowej i jej parametry techniczne, w tym średnicę gazociągu,
2) zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem,
3) parametry techniczne przyłącza,
4) rodzaj paliw gazowych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
5) minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru paliw gazowych,
6) wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru paliw gazowych oraz miejsce zainstalowania układu pomiarowego,
7) charakterystykę dostawy i odbioru paliw gazowych, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe, a także charakterystykę pracy magazynu,
8) miejsce dostawy i odbioru paliw gazowych,
9) granicę własności sieci przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej,
10) zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego,
11) projektowany koszt wykonania przyłączenia,
12) wymagania dotyczące wyposażenia stacji gazowej, rodzaju układu pomiarowego i warunków technicznych ochrony antykorozyjnej.

§ 9. Umowa o przyłączenie, o której mowa w § 4 ust. 1, powinna określać w szczególności:
1) strony zawierające umowę,
2) termin realizacji przyłączenia,
3) sposób finansowania i rozliczania kosztów budowy przyłącza oraz budowy lub rozbudowy sieci rozdzielczej,
4) wysokość opłat za przyłączenie,
5) granicę własności sieci przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej,
6) przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy o świadczenie usługi przesyłowej,
7) zasady odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonych w umowie.

§ 10. 1. Odbiorca umożliwia przedsiębiorstwu gazowniczemu, w obrębie swoich nieruchomości, wybudowanie przyłącza.
2. Przedsiębiorstwo gazownicze może żądać od odbiorcy nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia lub miejsca w celu zamontowania układu pomiarowego lub urządzenia redukcyjnego z gazomierzem.
3. Przedsiębiorstwo gazownicze ma obowiązek powiadomienia odbiorcy o planowanych terminach prac, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyprzedzeniem umożliwiającym odbiorcy przygotowanie pomieszczeń lub nieruchomości.
4. Zasady powiadamiania odbiorcy o planowanych terminach prac powinny być określone w umowie o przyłączenie.

§ 11. Odbiorca, którego instalacja gazowa jest przyłączana do sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego, jest zobowiązany do działań zabezpieczających przed szkodliwym oddziaływaniem instalacji na sieć.

Rozdział 3

Pokrywanie kosztów przyłączenia

§ 12. 1. Koszty przyłączenia do sieci gazowej określa się na podstawie:
1) nakładów na budowę przyłącza,
2) nakładów na budowę i rozbudowę sieci rozdzielczej, z uwzględnieniem stopnia wykorzystania przez odbiorcę zdolności przepustowej tej sieci.
2. Ponoszone przez przedsiębiorstwo gazownicze nakłady na przyłączenie do sieci gazowej, o których mowa w ust. 1, mogą być pokrywane ze środków własnych przedsiębiorstwa i środków obcych, w sposób określony w obowiązującym dla przedsiębiorstwa planie rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe.
3. Warunki pokrywania przez przedsiębiorstwo gazownicze kosztów przyłączenia, o których mowa w ust. 1, ustala się dla każdej wyodrębnionej sieci rozdzielczej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

§ 13. 1. Koszty przyłączenia ponoszone przez przedsiębiorstwo gazownicze, wynikające z warunków przyłączenia i uwzględniające stopień wykorzystania zdolności przepustowych sieci rozdzielczej budowanej lub rozbudowywanej w związku z przyłączeniem, stanowią podstawę do ustalenia, w taryfie lub umowie o przyłączenie, opłaty za przyłączenie.
2. Koszty przyłączenia, o których mowa w ust. 1, pokrywane są w formie:
1) określonej w taryfie - opłaty ryczałtowej za wybudowanie przyłącza i rozbudowę sieci gazowej lub
2) określonej w umowie o przyłączenie - opłaty ustalonej na podstawie indywidualnych rzeczywistych kosztów realizacji przyłączenia.
3. Odbiorca zgłaszający zmianę wielkości zapotrzebowania na paliwa gazowe, powodującą konieczność wymiany przyłącza i rozbudowy sieci gazowej, jest traktowany jak nowy odbiorca i wnosi opłatę jak za nowe przyłączenie.

§ 14. 1. Jeżeli budowa lub rozbudowa sieci przesyłowej przewidziana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, koszty budowy i rozbudowy tej sieci ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
2. W przypadku gdy budowy lub rozbudowy sieci przesyłowej nie przewiduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zakres budowy tej sieci i budowy przyłącza oraz związane z tym nakłady, a także warunki realizacji i pokrywania kosztów przyłączenia określa się w umowie o przyłączenie, o której mowa w § 4 ust. 1.

§ 15. 1. Jeżeli sieci gazowe nie należą do przedsiębiorstwa gazowniczego, które je eksploatuje na podstawie umowy zawartej z właścicielem, obowiązki związane z realizacją finansowania ich budowy, rozbudowy i modernizacji wraz z przyłączeniami obciążają właściciela.
2. Właściciel może zlecić przedsiębiorstwu gazowniczemu wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 4

Obrót paliwami gazowymi

§ 16. Przedsiębiorstwo gazownicze prowadzi obrót paliwami gazowymi na warunkach określonych w koncesji oraz umowie sprzedaży paliw gazowych.

§ 17. Umowa sprzedaży paliw gazowych powinna określać w szczególności:
1) strony zawierające umowę,
2) ilość paliwa gazowego niezbędną do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych znajdujących się w obiekcie odbiorcy,
3) stawki opłat taryfowych, warunki wprowadzania zmian tych stawek, sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należności oraz terminy regulowania należności,
4) terminy rozpoczęcia dostarczania paliw gazowych do obiektu oraz odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
5) szczegółowe warunki ustalania terminów przerywania dostarczania paliw gazowych i rozpoczynania dostarczania tych paliw po przerwie w dostarczaniu,
6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności standardów jakościowych obsługi odbiorców,
7) termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.

§ 18. Przedsiębiorstwo gazownicze prowadzące obrót paliwami gazowymi zobowiązane jest do:
1) dostarczania paliwa gazowego na warunkach określonych w umowie sprzedaży lub w umowie o świadczenie usługi przesyłowej,
2) uzgadniania z odbiorcą:
a) zmian warunków dostarczania paliwa gazowego, w szczególności gdy urządzenia gazowe wymagają przystosowania do nowych warunków,
b) planowanych przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego, wprowadzanych na podstawie odrębnych przepisów lub umowy,
3) udzielania odbiorcom informacji o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków dostarczania paliwa gazowego w przypadku zakłóceń w jego dostarczaniu,
4) niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu paliwa gazowego,
5) umożliwiania odbiorcy dostępu do układu pomiarowego oraz kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowego.

§ 19. Odbiorca paliw gazowych zobowiązany jest do:
1) odbioru i użytkowania paliwa gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy o świadczenie usługi przesyłowej,
2) zapewnienia:
a) przedstawicielom przedsiębiorstwa gazowniczego dostępu do instalacji, układu pomiarowego oraz możliwości kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowego,
b) możliwości wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych przedsiębiorstwa gazowniczego, znajdujących się w obiekcie odbiorcy,
3) prawidłowego realizowania poleceń w zakresie przerw i ograniczeń w odbiorze paliwa gazowego, wprowadzanych na podstawie odrębnych przepisów lub umowy,
4) niezwłocznego informowania przedsiębiorstwa gazowniczego o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowym, a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w odbiorze paliwa gazowego,
5) terminowego regulowania należności.

Rozdział 5

Świadczenie usług przesyłowych

§ 20. Przedsiębiorstwo gazownicze realizuje usługi przesyłowe na warunkach określonych w koncesji oraz umowie o świadczenie usług przesyłowych.

§ 21. Umowa o świadczenie usług przesyłowych powinna określać w szczególności:
1) strony zawierające umowę,
2) rodzaj paliwa gazowego zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
3) termin rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłowej,
4) miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego przeznaczonego do przesyłania,
5) ilość paliwa gazowego przewidzianego do przesyłania, w tym przeznaczonego na potrzeby technologiczne i straty sieciowe, oraz zasady pomiaru paliwa gazowego,
6) jakość, niezawodność i terminowość dostaw i odbioru paliwa gazowego,
7) stawki opłat taryfowych, warunki wprowadzania zmian tych stawek, sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należności oraz terminy regulowania należności,
8) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
9) termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.

§ 22. Przedsiębiorstwo gazownicze za świadczenie usługi przesyłowej pobiera opłaty określone w taryfach lub umowie o świadczenie usługi przesyłowej.

§ 23. Przedsiębiorstwo gazownicze nie może odmówić zawarcia umowy, o której mowa w § 20, jeżeli spełnione są równocześnie następujące warunki:
1) odbiorca uzyskał prawo do korzystania z usług przesyłowych na zasadach określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 65 ustawy,
2) istnieją techniczne możliwości przesyłania paliwa gazowego istniejącą siecią gazową, bez pogorszenia, poniżej poziomu określonego odrębnymi przepisami, niezawodności oraz jakości dostarczanego paliwa gazowego do odbiorców przyłączonych do sieci,
3) istnieją układy pomiarowe umożliwiające określenie ilości paliwa dostarczanego i odbieranego z sieci gazowej,
4) zapewnione jest zabezpieczenie sieci gazowej przed pogorszeniem parametrów i jakości paliwa gazowego,
5) świadczenie usług przesyłowych przez przedsiębiorstwo gazownicze nie będzie powodowało niekorzystnej zmiany opłat za dostarczanie paliwa gazowego, ponoszonych przez odbiorców przyłączonych do sieci gazowej.

Rozdział 6

Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci

§ 24. 1. Prowadzenie ruchu sieciowego należy do obowiązków przedsiębiorstwa gazowniczego, które powinno wyznaczyć operatora sieci.
2. Ruch sieci:
1) przesyłowej - prowadzi operator sieci przesyłowej,
2) rozdzielczej - prowadzi operator sieci rozdzielczej.

§ 25. Do obowiązków operatora sieci przesyłowej należy:
1) sterowanie przepływem paliw gazowych,
2) dysponowanie paliwami gazowymi w źródłach i magazynach przyłączonych do sieci przesyłowej,
3) sporządzanie bilansu paliwa gazowego w sieci,
4) decydowanie o terminie i czasie trwania planowanych robót w sieci przesyłowej,
5) przekazywanie innym operatorom sieci informacji o pracy sieci przesyłowej zgodnie z zawartymi umowami,
6) opracowywanie planów ograniczeń dostaw gazu dla operatorów sieci rozdzielczej oraz odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej,
7) wprowadzanie ograniczeń w dostawach paliw gazowych,
8) prowadzenie optymalizacji pracy sieci przesyłowej,
9) sporządzanie raportów przepływu paliw gazowych w sieci przesyłowej,
10) zbieranie informacji dotyczących zdarzeń występujących w sieci przesyłowej.

§ 26. Do obowiązków operatora sieci rozdzielczej należy:
1) sterowanie przepływem paliw gazowych,
2) dysponowanie paliwami gazowymi w źródłach i magazynach gazu przyłączonych do sieci rozdzielczej,
3) sporządzanie bilansu paliwa gazowego w sieci,
4) decydowanie o terminie i czasie trwania planowanych robót w sieci rozdzielczej,
5) przekazywanie operatorowi sieci przesyłowej informacji dotyczącej pracy sieci rozdzielczej, zgodnie z zawartymi umowami,
6) opracowywanie planów ograniczeń dostaw gazu dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci rozdzielczej i przekazywanie tych planów operatorowi sieci przesyłowej,
7) wprowadzanie ograniczeń w dostawach paliw gazowych,
8) prowadzenie optymalizacji pracy sieci rozdzielczej,
9) sporządzanie raportów przepływu paliw gazowych,
10) zbieranie informacji dotyczących zdarzeń występujących w sieci rozdzielczej.

§ 27. Plany remontów urządzeń mających wpływ na ruch sieci, do której urządzenia są przyłączone, wymagają uzgodnienia z operatorem sieci.

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo gazownicze eksploatuje sieć gazową i zapewnia utrzymanie zdolności sieci gazowej do realizacji dostaw gazu, w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych gazu.
2. Eksploatację sieci, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 7

Standardy jakościowe obsługi odbiorców

§ 29. Przedsiębiorstwo gazownicze zobowiązane jest do dostarczania paliw gazowych spełniających wymagania Polskich Norm i umowy sprzedaży paliw gazowych.

§ 30. W razie zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczanych paliw gazowych odbiorca może zażądać wykonania badania ich jakości w niezależnym laboratorium badawczym posiadającym akredytację jednostki certyfikującej, uzyskaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 31. Przedsiębiorstwo gazownicze, w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, zobowiązane jest do:
1) udzielania odbiorcom informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostawy paliw gazowych, przerwanej z powodu awarii sieci,
2) powiadamiania odbiorców o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie paliw gazowych w formie: ogłoszeń prasowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, lub indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych bądź za pomocą innego środka telekomunikacji, co najmniej na 14 dni przed datą planowanej przerwy,
3) uwzględniania propozycji odbiorcy dotyczącej rodzaju przyłącza i jego usytuowania, jeśli propozycja ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi,
4) odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze tej sieci,
5) pokrycia kosztów badań, o których mowa w § 30, oraz wypłacenia odbiorcy odszkodowania w wysokości ustalonej w taryfie lub umowie, w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliw gazowych z wymaganiami Polskich Norm,
6) nieodpłatnego udzielania informacji dotyczących rozliczeń oraz aktualnych taryf,
7) rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo gazownicze wstrzymuje dostarczanie paliwa gazowego w przypadku:
1) nielegalnego pobierania paliwa gazowego, w tym w szczególności:
a) samowolnego przyłączenia do sieci gazowej,
b) pobierania paliwa gazowego z całkowitym lub częściowym pominięcie