Home Oferta Poradnik Galeria Linki Kontakt
 

Projekt

 

1 Forma projektu

Na stronie tytułowej projektu powinny byc umieszczone nastepujace informacje:
– Nazwisko projektanta
– Numer uprawnien projektowych
– Nazwa opracowania np. "Projekt sieci gazowej sredniego cisnienia na Os. Zakrzów Wrocławiu"
– Spis tresci
Przyjete jest, ze projekt opracowuje sie w formacie A4, w okładkach i oddaje sie w czterech
egzemplarzach: dla organu nadzoru budowlanego, dla urzedu wydajacego pozwolenie na budowe
oraz 2 egzemplarze dla inwestora.

2 Zawartość projektu

Projekt budowlany obejmuje zakres prac dotyczacych jednej budowy wykonywanej na zlecenie
konkretnego inwestora. Np. podczas gazyfikacji osiedla wykonanych zostaje tyle projektów budowlanych
ile jest inwestorów. Inwestorem budowy gazociagów moze byc przedsiebiorstwo gazownicze
badz odbiorca gazu.
Projekt powinien składac sie z nastepujacych elementów:
1. Podstawa opracowania
2. Warunki przyłaczenia do sieci gazowej
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4. Projekt zagospodarowania terenu
5. Notarialne zgody włascicieli terenu
6. Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej
7. Mapa ZUD
8. Zestawienie materiałów
9. Uzgodnienia branzowe
10. Opis techniczny
11. Rysunki
12. Kosztorys

ad.1

Podstawa opracowania jest umowa miedzy inwestorem a projektantem. Nalezy podac nr tej umowy.

ad.2


Warunki przyłaczenia do sieci gazowej sa wazne 2 lata od daty wystawienia i okreslaja:
– miejsce podłaczenia do istniejacego gazociagu
– zakres budowy
– parametry techniczne (sieci, przyłacza gazowego, instalacji gazowej)
– rodzaj paliwa gazowego wg PN
– minimalne i maksymalne cisnienie dostawy
– wielkosc i lokalizacje układu pomiarowego (dotyczy sieci gazowych oraz pojedynczych wiekszych
odbiorców)
– charakterystyke dostawy i odbioru paliw gazowych (zuzycie minimalne, maksymalne, godzinowe,
dobowe i roczne) — dotyczy wiekszych odbiorców
– granice własnosci przedsiebiorstwa gazowniczego
– zasady korzystania przez odbiorce z innych zródeł energii (dotyczy odbiorców przemysłowych)
– inne — np. wymagania dotyczace stacji gazowych
Jak widac warunki przyłaczenia do sieci gazowej sa okreslane bardziej szczegółowo przy budowie
sieci gazowych oraz przyłaczy do duzych odbiorców, natomiast przy projektowaniu przyłaczy do
budynków mieszkalnych badz przy projektowaniu instalacji gazowych niektóre punkty omawia sie
mniej szczegółowo badz w ogóle opuszcza sie.

ad.3

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest przez Urzad Miasta/Gminy
na wniosek inwestora w oparciu o:
– Kodeks postepowania administracyjnego
– Ustawe o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. nr 89 poz. 415
– Ustalenia ogólnego planu zagospodarowania terenu w danej gminie
Decyzja ta ustala (omówiono na przykładzie projektu budynku):
• Warunki zabudowy: mieszkalna, przemysłowa itd.
• Warunki wynikajace z przepisów szczególnych
– stwierdzenie, ze projekt budowlany i dokumentacja sa zgodne z przepisami
– uzgodnienia przełozenia sieci w przypadku kolizji
– przy budowie budynków nalezy zapewnic miejsca parkingowe
• Inne warunki urbanistyczne
– zharmonizowanie z miejscowa architektura
– uzgodnienie wycinki istniejacych drzew
• Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
– sposób podłaczenia do sieci wodociagowej
– odprowadzenie i wywóz nieczystosci
– składowanie odpadów stałych
– odprowadzenie wód opadowych
• Wymaganie dotyczacy ochrony osób trzecich - okreslone w Ustawie Prawo Budowlane
• Przebieg i szczegółowe warunki inwestycji liniowych
– zaopatrzenie w energie elektryczna
– warunki przyłaczenia do sieci gazowej

Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robót budowlanych a stanowi jedynie podstawe do ubiegania sie o wydanie pozwolenia na budowe. Decyzja wygasa jezeli:
– inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowe
– jest sprzeczna z ustaleniami nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


ad.4

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia sie na kopii aktualnej mapy zasadniczej 1:500 lub
(gorzej) 1:1000 uzyskiwanej odpłatnie w urzedzie gminy.

ad.5

Notarialne zgody osób trzecich — włascicieli terenów — na wejscie na teren posesji oraz wykonanie
wykopów.

ad.6 i 7

Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej: Projektant udaje sie ze sporzadzona mapa do
ZUD (Zakład Uzgodnien Dokumentacji Projektowej przy urzedzie gminy/miasta) oraz wskazuje na wszystkie branze (przedsiebiorstwa), z którymi projekt powinien byc uzgodniony.
Nastepnie odbywa sie zebranie z udziałem przedstawicieli tych branz, np.:
– wodociagi
– kanalizacja
– gazownictwo
– telekomunikacja
– energetyka
– zielen miejska

Zasada uzgadniania: kolejny przedstawiciel wpisuje na projekcie "bez uwag". Jezeli przedstawiciel którejs branzy ma uwagi — np. przedstawiciel "Zieleni Miejskiej" zgłosi "odsunac projektowany gazociag od pnia drzewa na odległosc 3m" to na projekcie nanosi sie te korekte po czym uzgadnianie odbywa sie od poczatku.
Po uzgodnieniu ZUD wydaje Opinie Nr... Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej na której moze tez dopisac szczegółowe zalecenia np. "Zastosowac rure ochronna" lub "Przesadzic drzewo".
Do opinii dołaczona jest mapa ZUD z uzgodnionym projektem (np. uzgodniona trasa gazociagu).
Uwaga: jezeli w trakcie budowy np. gazociagu pojawia sie trudnosci nie omówione na zebraniu ZUD (np. duzy głaz, który trzeba obejsc), to geodeta zgłasza ten fakt do ZUD i w miare mozliwosci załatwia uzgodnienie przyspieszone, bez ponownego zebrania.

ad.8

W projekcie powinno znajdowac sie zestawienie materiałów potrzebnych do budowy.

ad.9

Uzgodnienia branżowe — w przypadku budowy gazociągów sa to np. zalecenia zastosowania rur
ochronnych, ochrony antykorozyjnej itp.

ad.10

Opis techniczny projektu jest najobszerniejszym fragmentem projektu. Dla budowy sieci i instalacji gazowych opis ten można podzielić na następujące czesci, z których cześć jest powtórzeniem czesci głównych projektu:

1. Podstawa opracowania — umowa/zlecenie, warunki przyłączenia, opinia ZUD, zgody właścicieli działek, koncepcja programowa gazyfikacji (dostarczana przez gazownictwo), zarzadzenia, ustawy, rozporządzenia, wytyczne
2. Przedmiot i zakres opracowania (np. "Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia do zasilania domków jednorodzinnych"
3. Źródło zasilania
4. Zapotrzebowanie gazu
5. Koncepcja gazyfikacji (Wyszczególnienie co i jak zamierza sie gazyfikowac)
6. Przeszkody terenowe
7. Roboty ziemne
8. Próby ciśnieniowe
9. Włączenie projektowanego gazociagu do czynnego gazociagu
10. Wytyczne BHP

ad.11

Rysunki powinny posiadać metrykę (tabliczkę) z numerem kolejnym, tytułem rysunku i podpisem projektanta.

ad.12

Fakultatywnie do projektu może byc dołączony kosztorys. Moze byc on:
– slepy — tylko wykaz elementów z obmiarem oraz wykaz usług np:
1. Montaz G32,L = 500 m
2. Wywóz ziemi
– inwestorski — j.w. z podaniem kwot pieniężnych.